Sanovnik

Ibn Sirin Veliki Tumac Snova – Sanovnik – تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين

POKLON: simbolizira zaruke. Ko sanja da je dao ili dobio poklon zaručiće mu se kćer ili neko od bliže rodbine i to će se završiti brakom, shodno riječima Uzvišenog: “Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti”.
Belkisa je Sulejmanu a.s. poslala poklon a on se kasnije njome oženio. Rečeno je i to da dragocjeni poklon simbolizira izmirenje između osobe koja daje i osobe koja prima poklon. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Dijelite međusobno poklone pa ćete se voljeti”.

PRISLUŠKIVANJE: simbolizira laž i ogovaranje, shodno riječima Uzvišenog: “… oni prisluškuju – i većinom oni lažu”. Osoba koja sanja da prisluškuje doživjeće neprijatnost od strane vladara shodno riječima Uzvišenog: “… a onoga koji kra dom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva”.

SLUŠANJE: Ko sanja da sluša, ako je trgovac, odustaće od nekog posla, a ako je upravitelj, biće smijenjen s položaja, shodno riječima Uzvišenog: “…oni nikako ne mogu da ga prisluškuju”.
Ko sanja da prisluškuje nekog čovjeka – to znači da on želi da otkrije neku njegovu tajnu i da ga obruka.
Ko sanja da sluša dobre riječi i lijepo ih ponavlja da bi se ponašao u skladu s njima – to znači da će biti obradovan shodno riječima Uzvišenog: “.. zato obraduj robove Moje koji Kur’an slušaju i slijede ono najljepše u njemu…”
Ko sanja da sluša ispravan govor ponašajući se kao da ga nije čuo – to znači da je on lažac i da mu je laž navika, shodno riječima Uzvišenog: “On čuje Allahove riječi kad mu se kazuju, a opet ostaje ohol kao da ih ni čuo nije, – njemu patnju neizdrživu navijesti!”

IZBOR: Ko sanja da je izabranik svoga naroda – to znači da će zadobiti neko poglavarstvo, shodno riječima Uzvišenog: “Gospodar tvoj stvara šta hoće, i on odabire”.

PROGON: Ko sanja da je prognan iz svog mjesta – to znači da će se riješiti briga. Priča se da je neki čovjek došao tumaču snova i rekao: – Sanjao sam da su me komšije istjerale iz moje kuće. – Imaš li ti neprijatelja? – upitao ga je tumač snova, a kada je čovjek rekao da ima, on ga je ponovo upitao; – Jesi li ti u kakvoj žalosti? – Jesam! – rekao je čovjek, a tumač snova mu je rekao: – Daj mi muštuluk! Uzvišeni Allah će te spasiti od svakog neprijatelja i otkloniće od tebe svaku brigu i žalost, kako Uzvišeni veli u vezi s Lutovim narodom: “Istjerajte Lutovu po rodicu iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci – Mi smo spasili njega i porodicu njegovu…”

DOKAZ: Ko sanja da navodi dokaz za neku stvar – to znači da je on u sporu s nekim čovjekom i on u tome ima jače dokaze od svog protivnika, shodno riječi ma Uzvišenog. “Dokaz svoj dajte ako istinu govorite”.

SPUŠTANJE: Ko sanja da se pomoću užeta spušta s krova na zemlju – to znači da je on pobožan u svim svojim situacijama i odriče se mnogih svojih potreba pre-okupirajući se pobožnošću.

PADANJE: Ko sanja da je s krova pao na zemlju – to znači da on gubi nadu u čovjeka u kojeg se nadao ili će pasti s nekog položaja zbog govora koji je govorio.
Ko sanja da je pao u blato to znači da je on napustio neku vjersku ili svjetsku stvar.

SAUČEŠĆE: Ko sanja da je izrazio saučešće nekome kome se desila neka nezgoda, kao npr. smrtni slučaj, to znači da će steći sigurnost.
Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: “Ko izrazi saučešće nekome imaće nagradu kao i onaj koga je zadesila nezgoda (ukoliko je osaburio)”.
Ko sanja da se njemu izražava saučešće biće obradovan, shodno riječima Uzvišenog: “…obraduj strpljive” .

PROMJENA IMENA: Ko sanja da se zove drugim imenom, ako je to ime ružno, on će pokazati neku ružnu mahanu ili će oboljeti od mučne bolesti.
Ko sanja da se zove drugim, lijepim imenom, kao npr. Muhamed, Ali, Hasan, Seid i si., postići će ugled, čast i poštovanje, shodno značenju samog imena.

PRAVDANJE: Ko sanja da se pravda – to znači da je počinio neki grijeh, shodno riječima Uzvišenog: “… zato se ne pravdajte!
On dobro zna one koji se grijeha klone”. Ko sanja da ga pravda nepoznati mladić – postići će lijep glas medu lju dima, a ako sanja da ga pravdaju poznati mladić i starac to znači da će njihovim posredstvom dobiti ugled i položaj.

LASKANJE: Ko sanja da laska nekom čovjeku u vezi s nečim ovosvjetskim – to znači nešto pokuđeno.
Ko sanja da nekom čovjeku laska u vezi sa njegovim zna njem s namjerom da ga taj poduči, ili u vezi sa nekim dobrim poslom s namjerom da ga taj potpomogne, to znači da će on postići čast, da će mu vjera biti ispravna i da će postići ono što traži, kako stoji u jednoj predaji: ”
Laskanje ne spada u djela vjernika, osim ako mu je namjera traženje znanja”.
Rečeno je: Ako je neko uobičajio da mu sanjanje laskanja na javi izlazi na dobro, to treba uvažava ti i uzimati da će mu izaći na dobro, a ko to nije uobičajio, njemu sanjanje laska nja treba da simbolizira poniženje i prezir.

POZDRAVLJANJE NA RASTANKU: Ko sanja da se pozdravlja sa svojom ženom na rastanku – to znači da će se on s njom razvesti.
Rečeno je i to da pozdravljanje na rastanku simbolizira razlaz osoba koje su se pozdravljale, bilo smrću, bilo na neki drugi način.
Pozdravljanje na rastanku može da simbolizira razlaz između dva ortaka.
Za upravitelje takav san simbolizira gubljenje uprave a za trgovca gubitak u trgovini.
Neki vele da sanjanje pozdravljanja na rastanku ima lijepo značenje i da to može značiti vraćanje rastavljene žene, izmirenje ortaka, uspjeh u trgovini, ponovno zadobijanje uprave, ili izlječenje od bolesti obzirom da pozdravljanje na rastanku podrazumijeva ponovni susret.

SKRIVANJE: Tumači snova se razilaze oko tumačenja skrivanja.
Jedni vele: Ako neko sanja da se skriva, to znači da će mu se roditi kćer, potkrepljujući to riječi ma Uzvišenog: “…krije se od ljudi…”
Drugi vele da sanjanje skrivanja u kući simbolizira bijeg potkrepljujući to riječima Uzvišenog: “Kuće su naše nezaštićene! -a nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli da se izvuku”.

SREDSTVO ZA UKLANJANJE DLAKA S TIJELA: Priča se da je Kutejbe ibn Mus-lim u Horosanu sanjao da je obrijao dlake sa svog tijela, izuzev oko sramnih mjesta. Njegov san je stigao do Ibn Sirina, koji je rekao: – On će poginuti a neće stići svojoj porodici. – Tako se i desilo.
Ko sanja da je obrijao dlake sa stidnog mjesta, koje po propisima treba brijati, to mu simbolizira utjehu, a ako nije uspio da ih obrije, to znači da će biti u dugovima i da će mu se žalost povećati.

PODCJENJIVANJE: Ko sanja da potcjenjuje nekog vjernika – to znači da je snivačeva vjera pogrešna, da će izgubiti nadu u nekog čovjeka i da će biti ponižen.
Ko sanja da ga potcjenjuje neki nepoznati mladić – to znači da će on pobijediti svog neprijatelja, a ako sanja da ga potcjenjuje nepoznati starac, to znači da će osiromašiti.

PROTEZANJE: Ako se sanja simbolizira dosadu i lijenost.

STRAŽARENJE: Ko sanja da ga neko čuva zapašće u neku nevolju, obzirom da je Vjerovjesnik s.a.v.s. bio u nevolji dok god su ga njegovi drugovi čuvali, a nakon što je Allah dž.š. otklonio nevolju, rekao je svojim drugovima: “Vi ste slobodni, Allah me štiti”.
Ko sanja da čuva nekoga da taj ne bi počinio nasilje – to znači da je snivač sačuvan od zla šejtana. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: “Tri oka neće doticati Vatra: oko koje je bilo budno (na straži) na Allahovom putu…”
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da nekoga čuva, to znači da će otići u džihad, shodno gore navedenom hadisu.

OGRIJEVNO DRVO: Ko sanja da po zemlji sakuplja drva – to znači da je on brbljivac i da mnogo prenosi tuđe riječi, shodno riječima Uzvišenog: “I žena njegova koja nosi drva”: Prenosi se da je Poslanik a.s. rekao: “Brbljivac je kao onaj koji sabire drva po noći”.

KOPANJE ZEMLJE: Ko sanja da kopa suhu zemlju dobiće imetka srazmjerno količini iskopane zemlje, a ako je zemlja vlažna, to znači da on nekom čovjeku pra vi zamku da bi od njega nešto dobio i pritom će se izložiti zamoru srazmjerno vlažnosti zemlje.

ZAKLETVA: ako se sanja, u osnovi simbolizira obmanu i prevaru, shodno riječi ma Uzvišenog: “I zaklinjaše im se: – Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni! – I na prevaru ih zavede”, kao i “… oni će se Njemu zakleti, kao što se vama zaklinju…” Istinito zaklinjanje simbolizira pobjedu i govorenje istine, shodno riječima Uzvišenog: “…a to je, da znate, zakletva velika…”
Lažno zaklinjanje simbolizira poraz, poniženje činjenje grijeha i siromaštvo, shodno riječima Uzvišenog: “…i ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena!”

ŠKAKLJANJE: Ko sanja da škaklji nekog čovjeka – to znači da će mu umanjiti neku tegobu.

PREMJERAVANJE: Ko sanja da pedljom mjeri svoju odjeću, zemlju ili neki konac, to znači da će otići na dalek put, a ako to čini palcem, to znači da će preći iz mahale u mahalu.

ČUVANJE ZVIJEZDA: Ko sanja da čuva zvijezde dobiće upravu.

SAMILOST: Ko sanja da se smilovao nemoćnom ili da je milostiv prema njemu – to znači da je njegovo vjerovanje jako i ispravno, shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.s.: “Ko ne uvažava starije među nama i ko nije milostiv prema mlađima taj nije od nas”.
Ko sanja da mu se Allah smilovao – to znači da mu je oprošteno. Ko sanja da se na njega spušta Allahova milost – to znači da će zadobiti blagodat, kako kaže Uzvišeni: “A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove…”
Ko sanja da je milostiv i radostan naučiće Kur’an napamet, shodno riječima Uzvišenog: “Reci: – Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju…” Meki komentatori kažu da riječ, milost” u ovom ajetu znači Kur’an.

PROSJAČENJE: Ko sanja da prosi to znači da će on tražiti znanje, da će biti ponizan Allahu i da će postići uspjeh.

ZAUZETOST: Ko sanja da je zauzet nekim poslom – to znači da će oženiti djevicu, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista će stanovnici Dženneta toga dana biti za uzeti uživajući u blagodatima”.

ZAUZIMANJE: Rečeno je da zauzimanje simbolizira obmanu.
Rečeno je da zauzimanje može da simbolizira i postizanje časti i ugleda obzirom da se neko ne može zauzimati za nekoga ukoliko ne posjeduje čast i ugled.

ZUJANJE OSE: simbolizira prijetnje od strane niskog i uvredljivog čovjeka kojih se snivač ne može osloboditi bez nekog griješnika.

ZVEKET NOVCA: simbolizira lijep govor s neke strane i želju da takvog govora bude što više.
Zveket falsifikovanog novca simbolizira svađu i neprijateljstvo bez želje prekidanja svađe.

PLETENJE KOSE: Ako pletenje kose sanja žena ili muškarac koji na javi imaju običaj da pletu kosu to im ima dobro značenje, a za ostale to ima loše značenje.
RAST : Ko sanja da je porastao – to znači da će mu se povećati znanje i imetak.
Ako takav san sanja vladar, to znači da će mu ojačati vlast, a ako ga sanja trgovac, to znači da će profitirati u trgovini, kako kaže Uzvišeni: “…i velikim znanjem i tjelesnom snagom ga obdario…”
Ako ovakav san sanja žena, to znači da će se poroditi i da će joj dijete ostati sirota.

TRAŽENJE: Ko sanja da nešto traži – to znači da će postići ono što želi, kako kaže izreka: “Ko traži – naći će”.
Ko sanja da ga neko traži – to znači da će ga zadesiti neka briga.

UZDIZANJE: Ko sanja da se u nečemu uzdigao iznad ljudi – to znači da će on bi ti uzdignut, a potom ponižen, shodno riječima Uzvišenog: “Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka srećan kraj”.
Ko sanja da ne želi da se uzdigne postići će uspon i rast.

OPROST: Ko sanja da je nekom griješniku oprostio neki grijeh to znači da on ra di neki posao zbog kojeg će mu Uzvišeni Allah oprostiti, shodno riječima Uzvišenog: “.. neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti?”
Ko sanja da mu je neko oprostio dugo će živjeti i postići će visok položaj.

OGROMNOST: Ko sanja da mu je tijelo povećano tako da je postalo veće nego u ostalih ljudi to znači da će on umrijeti.

MANJKAV POSAO: ako se sanja, simbolizira gubljenje nade, ili pravljenje propusta u upravnim poslovima.

ČVOR: na košulji simbolizira trgovački ugovor, na užetu – ispravnost vjere, na maramici – dobijanje sluge, na gaćama – ženidbu, i na koncu – zaključenje posla koji je u toku, kao što je uprava, ženidba ili trgovina.
Ako se čvor na koncu razdriješi, to simbolizira olakšanje u nečemu što se traži, a ako se ne razveže, to simbolizira poteškoće i zastoj u onome šta se želi ili traži.
Ako snivač sanja da na nečemu od navedenog ima čvor koji nije on zavezao, to znači da će zapasti u tjeskobu ili tugu u koje će ga baciti vladar.
Ako taj čvor odriješi neko drugi, to znači da će se njegovim posredstvom spasiti iz nezgodne situacije u kojoj se nalazi.
Ako je čvor odriješio on (snivač), i to s naporom, to znači da će se sam izbaviti iz te situacije nakon što uloži napor i trud.
Ako se čvor sam od sebe odriješi, to zna či da će ga iz te situacije spasiti Uzvišeni Allah na način koji snivač ne očekuje.

BROJANJE: se različito tumači zavisno od toga šta se sanja da se broji. Ko sanja da broji dirheme na kojima je ispisano Allahovo ime – to znači da on veliča (tesbih čini) Uzvišenog Allaha.
Ko sanja da broji zlatnike na kojima je ispisano Alla hovo ime – to znači da će se okoristiti znanjem.
Ko sanja da broji novac na kojem je ugraviran neki lik (slika) – to znači da je on okupiran ovosvjetskim ispraznostima.
Ko sanja da broji biser – to znači da on uči Kur’an. Ko sanja da broji dragulje – to znači da on izučava istinske nauke.
Ko sanja da broji školjke – to znači da je on okupiran onim što ga ne interesuje.
Ko sanja da broji debele krave -to znači da mu slijede rodne godine.
Ko sanja da broji deve i tovare, ako je vladar, od svojih neprijatelja će dobiti imetka u vrijednosti tih tovara, ako je zem­ljoradnik, usjevi će mu biti natapani kišom, i ako je trgovac, ostvariće veliku za radu u trgovini.
Ko sanja da broji prohu – to znači da će zapasti u nevolju i tegobu u vezi s izdržavanjem. Slično se tumači i ako se sanja da se broji nešto dru go uvažavajući vrijednost onoga što se broji.

SAMOLJUBLJE: ako se sanja, simbolizira nasilje.
Ko sanja da se divi sebi, svom bogatstvu ili svojoj snazi, to znači da on čini nasilje.

OSLOBAĐANJE ROBA: simbolizira smrt osobe koja oslobađa.
Ko sanja da je ne ka slobodna osoba oslobođena – to znači da ta osoba kolje kurban za sebe ili da ga za nju kolje neko drugi.
Ako bolesnik sanja da je oslobođen ozdraviće a ako to sanja dužnik, riješiće se duga.

ŽURBA: ako se sanja, simbolizira kajanje, i obratno, kajanje simbolizira žurbu.

ZASTAVA: simbolizira uspostavljanje veze s nekim od hazreti Alijinih potomaka.
Ko sanja da je dobio zastavu – to znači da će stupiti u brak s nekim od hazreti Alijinih potomaka. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: “Ja sam grad znanja, a Alija je kapija tog grada”.

UKOR: ako se sanja simbolizira ljubav. Ko sanja da sam sebe kori – to znači da on radi neki posao za koji će se kajati, kako kaže Uzvišeni:.. “. (spomeni) dan kada će svako doći (i) o sebi raspravljati (o sebi se zabaviti)…”

PREDENJE: Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: – Sanjala sam ženu kako prede katran (smolu), pa me je to od nje začudilo. – Na to joj je Ibn Sirin rekao: – Čudila si se nečemu od čega je teže napraviti niti nego li ih pokvariti – a zatim je dodao: – Ta žena je imala neko pravo kojeg se odrekla u korist svog druga, a kasnije je ponovo tražila to pravo. – Istinu si rekao! – rekla je žena – Moj muž mi je za života trebao dati mehr, ali sam se ja toga odrekla. Međutim, kada je on umro, uzela sam to iz njegove ostavštine.
Kada žena sanja da ubrzano prede, ako ima nekoga odsutnog, vratiće joj se, a ako sanja da prede usporeno, to znači da će ona i njen muž otići na neko putovanje.
Ako se prilikom predenja kalem otkine to znači da će biti smetnje u vezi s povratkom odsutne osobe ili u vezi s odlaskom na put.
Ako žena sanja da prede oblake, to znači da ona prisustvuje skupovima na kojima se kazuje mudrost.
Ako sanja da prede pamuk, to znači da ona vara svog muža.
Ako muškarac sanja da prede pamuk ili lan poistovjećujući se pri tom sa ženama, to znači da će on biti ponižen obavljanjem nekog dozvoljenog posla koji nije za muškarce.
Predenje fine, tanke pređe simbolizira posao u vezi s neimaštinom, a predenje grube, debele prede simbolizira putovanje povezano s bolešću i zamorom.

PRANJE RUKU: vodom iz stare mješine simbolizira raskidanje prijateljstva, a takođe i prekidanje sporova.
Neki vele da to znači spas od straha. Neki, opet, ve le da to simbolizira gubljenje nade u nešto.
Treći vele da to simbolizira pokajanje za počinjene grijehe.

ČINJENJE DOBRIH DJELA: Ko sanja da čini neko dobro djelo – to znači da će do biti neki imetak.
Ko sanja da troši imetak u pokornosti Allahu dž.š. – to znači da će on dobiti neki imetak shodno riječima Uzvišenog: “Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist…”.

PRONICLJIVOST: i naslućivanje neviđenog simbolizira sticanje velikog dobra i čuvanje od zla, shodno riječima Uzvišenog: “A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene…”

USUKIVANJE: Ko sanja da usukuje uže ili da obmotava konac oko sebe ili oko drveta – to znači da će otići na put.

SNAGA: Ko sanja da mu se snaga povećala – to mu simbolizira neko vjersko ili svjetsko dobro, zavisno od toga šta dolikuje snivaču.
Neki vele da takav san znači da će mu snaga oslabiti, shodno riječima Uzvišenog: “.. a poslije snage iznemoglost daje…”

MNOŠTVO: Ko sanja mnoštvo nečega, ako je vladar imaće mnogo vojske i njegovo ime i vlast će biti čuveni ako je trgovac imaće mnogo posla a ako je propagator, imaće mnogo pristalica.

GOVOR POJEDINIH DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA: simbolizira osiromašenje osobe iz bliže snivačeve rodbine koju dotični dio snivačevog tijela simbolizira.

KORENJE:  Ko sanja da nekoga zbog nečega kori – to znači da je on isti takav i da zaslužuje prijekor, kako kaže poslovica: “Mnogo je onih koji kore a sami zaslužuju da budu ukoreni”.
Ko sanja da samog sebe zbog nečega kori – to znači da će se on baviti nekim nejasnim poslom i zbog toga će biti ukoren ali će ga Uzvišeni Allah iz toga izvući i ljudi će se uvjeriti u njegovu nedužnost te će prestati da ga kore, shodno,kazivanju o Jusufu a.s.: “… ta duša je sklona zlu, osim one ko joj se Gospodar moj smilovao…”

MOTANJE TURBANA: ili užeta simbolizira odlazak na put.

PRISEGA: Ko sanja da čini prisegu nekome od porodice Vjerovjesnika s.a.v.s. ili nekoj grupi od njih – to znači da on slijedi pravi put i da čuva šeriat.
Ko sanja da čini prisegu nekom od pograničnih emira – to mu simbolizira radost, pomoć protiv neprijatelja, trud u ibadetu i zapovijedanje činjenja pozitivnog a zabranjivanje činjenja negativnog shodno riječima Uzvišenog: “Zaista je Allah kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke zato da imaju (kao nagradu) Džennet…” pa sve do riječi na kraju ajeta “… obraduj vjernike”. Ko sanja da čini prisegu ne kom pokvarenjaku – to znači da on pomaže pokvarenim ljudima.
Ko sanja da čini prisegu pod.stablom – to znači da će zadobiti ratni plijen u Allahovom zadovoljstvu, shodno riječima Uzvišenog: “Allah je zadovoljan vjernicima kad su ti dali prisegu pod drvetom…”

TKANJE: simbolizira odlazak na put. Ko sanja da je sebi istkao odjeću, a zatim je pocijepao, to znači da je ono što on traži dostiglo svoj kraj i da se prekida.
Ako to sanja neko ko ima spor to znači da će spor biti prekinut, a ako to sanja zatvorenik – to znači da će biti pušten iz zatvora.
Isto se tumači ako se sanja da se tka pamuk, vuna, kostrijet ili’svila.
Sanjanje spakovane odjeće simbolizira odlazak na put, a sanjanje raspakovane odjeće simbolizira povratak s puta ili povratak odsutne osobe.

OBEĆANJE: Ko sanja da je dao lijepo obećanje – to znači da će ga sresti neko dobro.
Ko sanja da mu je njegov neprijatelj obećao neko dobro – to znači da će ga zadesiti nešto neželjeno od strane njegovog neprijatelja ili od nekoga drugog, a ako mu je neprijatelj obećao neko zlo to znači da će ga zadesiti neko dobro od strane njegovog neprijatelja ili od nekoga drugog.
Neprijateljski savjet, ako se sanja simbolizira obmanu, shodno kazivanju Uzvišenog o Ademu a.s. i Iblisu: “… hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?” Svi neprijateljski postupci simboliziraju njihovu suprotnost.

USAMLJENOST: ako se sanja, simbolizira poniznost i osiromašenje, a ako to sanja vladar, to znači da će izgubiti vlast.

VAGANJE: ili mjerenje robe prilikom kupoprodaje simbolizira globu.

DOJENJE: Ako žena sanja da doji nekog čovjeka, to znači da će joj se zatvoriti ka pije ovosvjetskih dobara ili da će otići u zatvor obzirom da je dojilja kao zatvorenik dok dojenče doji njenu sisu.
Isto se tumači i ako neko sanja da pose mlijeko bez obzira da li je u pitanju dijete, čovjek ili žena.
Ako trudnica sanja da doji, to znači da će biti zdrava dok je u trudnoći.

DUBOKO DISANJE: u snu simbolizira vršenje posla iz kojeg će se izroditi žalost.

PLAKANJE: u snu simbolizira radost.

LUPANJE SRCA: ako se sanja, simbolizira napuštanje nekog posla kao što je spor, odlazak na put ili stupanje u brak.

TIKVA: Ko sanja da jede kuhanu tikvu – to znači da će mu se pojačati pamćenje shodno predaji koju kazuje Mukatil da se jedan od vjerovjesnika Benu Israila potužio Allahu dž.š. zbog svog gubljenja pamćenja, pa mu je naređeno da jede kuhanu tikvu. Otuda i potiče da jedenje kuhane tikve jača pamćenje.

STRPLJIVOST: Ko sanja da se strpio prilikom nanošenja mu štete – to znači da će biti spašen i da će postići visok ugled, shodno riječima Uzvišenog: “Oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni…”

Tumačenje snova o džamiji, mihrabu, munari i zajedničkim zikrovima

Prenosi se od Abdul-Aziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: – Neki beduin je napravio sebi džamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. Kad god bi klanjao neki namaz, obraćao se kamenju riječima: – O kamenje, pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Ja sam usnio tog beduina, koji mi je u snu rekao: – Bilo je naređeno da me vode u Džehennem. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom začepio jednu od džehennemskih kapija. Tako su i ostali kamenovi pozačepljali džehennemske kapije. Poznati učitelj Ebu Sa’ad je rekao: – Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu džamiju, ta džamija je simbol nekog učenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “… u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.” Ako neko sanja da se neka džamija ruši , to znači da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ako neko sanja da gradi džamiju , to znači da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u činjenju dobra. Građenje džamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem, shodno riječima Uzvišenog: “Rekoše oni čije je mišljenje o njima bilo jače: -Napravite na ulazu u nju džamiju.” Ako neko sanja da neki nepoznati čovjek imami u džamiji , pa ako je imam te džamije bolestan, on će umrijeti. Ako neko sanja kao da je džamija pretvorena u kupatilo , to znači da neki prikriveni čovjek čini pokvarenost. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u džamiju postići će ugled i pozivat će ljude iz neistine ka istini.

Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u džamiju i kao da mu oni kopaju jamu – to znači da će se on oženiti. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu , to mu je neka radosna vijest, shodno riječima Uzvišenoga: “Pa su ga pozivali meleci, dok je on stigao u mihrab klanjajući…” Ako ovo sanja žena, to znači da će roditi muško dijete. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz čije vrijeme nije još nastupilo, to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu, dvije ili tri kapi mokraće, to znači da će mu se roditi onoliko plemenitih i viđenih sinova koliko je kapi ispustio. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. Prenosi se da je neki čovjek sanjao da mokri u mihrabu, pa je za san upitao tumača snova, koji mu je rekao: – Roditi će ti se sin i on će postati imam. – Sanjanje munare simbolizira čovjeka koji okuplja svijet u dobru, a ako se sanja da se džamijska munara srušila, to znači da će taj čovjek umrijeti, da će pasti u zaborav i da će se džemat te džamije razjediniti. Munara glavne džamije simbolizira šefa pošte ili čovjeka koji poziva ljude u Allahovu dž.š. vjeru. Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar, to znači da će on izgubiti vlast, ili da će, pored lijepe i pobožne žene koju ima oženiti neku jezičaru.

Tumačenje snova o smrti, umrlima, grobovima, kefinima (mrtvačkoj odjeći) i onome što je s tim u vezi; plač, naricanje i drugo

Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija, koji je rekao: – Vidio sam Aziza ibn Sulejmana, pobožnjaka, u snu, a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera, pa mu rekoh: – O ebu Muhammede, kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? – A on mu odgovori: – Što se tiče smrti, ne pitaj za žestinu nevolje i njene tuge, ali Allahova milost je sakrila od nas svaku mahanu. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka mu se Allah smiluje, kaže: -Smrt u snu znači kajanje za neku veliku stvar, pa ko vidi u snu da je umro, pa zatim se proživio, učiniće grijeh, pa će se zatim pokajati. Uzvišeni kaže: “Gospodaru naš, umorio si nas dva puta i oživio si nas dva puta, te priznajemo naše grijehe.” Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti život će mu se produžiti.

A ko sanja da on neće umrijeti, približio mu se smrtni čas. Ko sanja u svom snu, a taj misli u snu da neće nikad umrijeti, poginuće na putu Uzvišenog Allaha. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine, kao i skup pogrebne pratnje, uspio je u dunjaluku, a pokvario je vjeru. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad, kao što je rušenje grada dokaz smrti imama. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaču za njim bez naricanja i puštanja glasa – neko od njegova potomstva će se oženiti, pa će plač biti dokaz radosti. Isto tako rečeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću – to je smrt čovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta ožalošćena). Ko sanja da je umro, a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu, srušiće mu se kuća ili zid. A ako slično sanja,i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plača, a niko ne slijedi njegovu dženazu, neće popraviti ono što se srušilo, izuzev ako to ne pređe u tuđe vlasništvo. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu, to je dokaz da će se tu dogoditi požar. Ako neko sanja da je umro i leži nag na zemlji, osiromašiće. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci, prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu); ako je na krevetu, postići će uspon, a ako je na postelji, zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ako neko sanja da je našao mrtvaca, naći će kapital (novac). Ako neko čuje u snu o smrti odsutne osobe, doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere, a o uspjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). Ko sanja kao da mu je umro sin, riješiće se svog neprijatelja. Ko sanja da mu je umrla kćerka, riješiće se očaja sramnog mjesta.

KOBILA simbolizira ženu.

Pjegave jahaće životinje simboliziraju popularnost; tamnozelene – imetak, gospodstvo, čast i putovanje; riđe, sa jedne strane – tugu, a sa druge strane pobjedu obzirom da su jahalice meleka riđe boje.

DORAT (crvenosmeđi konj) simbolizira najboljeg i najjačeg konja za borbu. KONJ može da simbolizira čast, a i brige. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblio znoj – on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzele ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. Kažemo da. ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na riječi Uzvišenog: “Ne bježite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uživali i (u) svoje stanove, jer ćete biti pitani (za sve što ste učinili)”.

NILSKI KONJ: sim­bolizira čovjeka lažova ili posao koji se neće završiti. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili čestitu slobodnu ženu. MULAC (mužjak mazge) simbolizira čovjeka koji nema plemenitog porijekla, bilo da je rođen vanbračno, bilo da mu je otac rob, ali ima jaku fizičku snagu i čvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. –

MAGARAC simbolizira sreću bez obzira sanjao se on debeo ili mršav.

KRAVA simbolizira godinu.

VO (bik) simbolizira glupog radnika, ili nepristupačnu (dobro štićenu osobu), ili snagu, ili vlast ili imetak, ili oružje ako ima rogove, a ako nema rogove, onda simbolizira beznačajnog, poniznog, siromašnog i čovjeka lišenog blagodati i moći, kao na primjer čovjeka smijenjenog s položaja ili siromašnog poglavara.

Ko sanja da ga je vo ubo rogom – Allah dž.š. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da vo riče prema njemu otputovat će na dalek put.
OVCE simboliziraju plijen.
KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu.
JARE simbolizira dijete.
OVAN simbolizira velikog čovjeka koji uživa imunitet, kao što je vladar, voda, zapovijednik, vojskovođa ili komandir, a može da simbolizira i mujezina ili pastira.
JARAC simbolizira čovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor, a takođe može da simbolizira i roba ili neznalicu.

DIVLJE ŽIVOTINJE simboliziraju gorštake, seljake, beduine, sljedbenike novotarija i one koji svojim mišljenjem oponiraju zajednici.

SLON simbolizira čovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem čovjeka u slona.

LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladra obzirom na lavlju opasnost, hrabrost, zastrašujuću riku i jaku srdžbu. Lav takođe simbolizira ratnika, kradljivca utajivača, službenika varalicu, pisara pritužbi ili neprijatelja koji potražuje.

VUK simbolizira neprijatelja nasilnika, lažova, lopova i ugnjetača, ili prijatelja izdajicu, spletkara i varalicu.

MEDVJED simbolizira čovjeka žestokog stanja, niskih preokupacija, varalicu, onog koji traži zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću.

DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog čovjeka pokvarene vjere, koji zarađuje na ružan način, koji je prljavog imetka, koji je nevjernik, ili kršćanin, koji je naoružan do zuba i koji je prostak. Meso, salo, dlaka, utroba i koža vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. DOMAĆA SVINJA simbolizira čovjeka koji živi u izobilju, koji zarađuje na pokvaren način i koji ima pokvarenu vjeru.

MAJMUN simbolizira čovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaže se da je i majmun stvoren od čovjeka. Majmun takođe simbolizira spletkara, derača i čovjeka koji se odao igri, a takođe simbolizira i židova.

TIGAR simbolizira isto što i lav.
PAS . Neki vele da on simbolizira roba.
LISICA simbolizira lukavog i podmuklog čov­jeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako neko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušati će da ga nadmudri njegov protivnik.

ZEC simbolizira ženu.
MAČAK u snu. Kaže se da on simbolizira slugu čuvara. Kaže se da mačak simbolizira i lopova među ukućanima.

BOB, SOČIVICA, NOHUT, CRNI GRAH i slično zrnevlje , svježe ili suho, prženo ili kuhano, simboliziraju brigu ili žalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Takvi plodovi u velikim količinama simboliziraju imetak.

DINJA simbolizira bolest. Kaže se da dinja simbolizira i bolešljiva čovjeka.
LUBENICA simbolizira čovjeka teške duše, koji je u očima ljudi hladna osoba.

KRASTAVAC . Rečeno je: Ako neko sanja krastavac, to znači da će mu zatrudnje- ti žena. Rečeno je i to da krastavac nema lijepo značenje, kao ni zelje i sočivica.
TIKVA: Vriježa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog učenjaka ili Ijekara.

KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka.

PATLIDŽAN , ako se sanja van sezone, simbolizira s mukom stečeni imetak. CRVENI LUK .Jedni tumači snova vele da crni luk nema lijepo značenje zasniva jući svoj stav na kur’anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekorava nju.

BIJELI LUK simbolizira loš glas.
MRKVA simbolizira brigu i žalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. –

(ibnsirintumacsnova)

Najnovije objave

Izaberi kategoriju

To Top
error: Sadržaj je zaštićen